Rozwój branży turystycznej województwa wielkopolskiego
2012-10-20 21:36:54

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia  dla sektora branży turystycznej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP 2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

„Rozwój branży turystycznej województwa wielkopolskiego”

Nr. POKL 08.01.01-30-165/11


Tematyka szkoleń:

I. szkolenie.- „ICT w przedsiębiorstwie turystycznym” (80 godzin) + moduł językowy (j. angielski 40 godzin). W ramach szkolenia realizowana będzie tematyka : internet, e-biznes, techniki informacyjne, tworzenie stron WWW, tworzenie baz danych, e-turystyka, CRM, billing, ocena szans wdrożenia nowoczesnych technologii. Moduł językowy – (40 godzin) język wykorzystywany w branży, codzienne sytuacje. (2 grupy – Poznań, Leszno)

II szkolenie. „Profesjonalna obsługa klienta” (80 godzin) + moduł językowy (j. angielski 40 godzin).
W ramach szkolenia realizowana będzie tematyka: techniki komunikacji, asertywność, techniki negocjacji, obsługa bura/recepcji, prowadzenie rozmów telefonicznych, mowa ciała, aktywne słuchanie.
Moduł językowy – (40 godzin) język wykorzystywany w branży, codzienne sytuacje. (3 grupy – Poznań, Jarocin, Leszno)

III szkolenie. „Budowa strategii marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym” (80 godzin) + moduł językowy (j. angielski 40 godzin). W ramach szkolenia realizowana będzie tematyka: tworzenie strategii długo i krótko terminowych, ocena szans i zagrożeń, nowoczesne narzędzia marketingu, marka usług, plan marketingowy, analiza strategii firmy. Moduł językowy – (40 godzin) język wykorzystywany w branży, codzienne sytuacje. (2 grupy – Śrem, Poznań)

Cykl szkolenia obejmuje:
- szkolenie ogólne wg wybranej tematyk w każdym po – 80h
- szkolenie językowe- 40h
Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają catering. Każdy uczestnik zobligowany jest do uczestnictwa w min. 80% zajęć potwierdzając swoją obecność na zajęciach poprzez złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności.


Informacja dot. projektu:

Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada przeszkolenie osób pracujących w sektorze branży turystycznej  z obszaru województwa wielkopolskiego. Sektorem usług turystycznych jest działalność przedsiębiorstw objętych następującymi grupami działalności Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej:
a) hotelarstwo
55.1. Hotele
55.2. Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
b) gastronomia
55.3. Restauracje
55.4. Bary
55.5 Działalność stołówek i catering
c) transport i działalność wspierająca
60.1. Transport kolejowy
60.2. Transport lądowy pozostały
61.1. Morski i przybrzeżny transport wodny
62.1. Rozkładowy transport powietrzny
62.3. Pozarozkładowy transport powietrzny.

Profil Uczestnika:
W projekcie mogą brać udział mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze turystyki posiadającą jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego, a także ich pracownicy.

przedsiębiorstwo posiada jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego, a pracownicy pracują lub zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego, a także ich pracownicy.

przedsiębiorstwa nieuprawnione do otrzymania pomocy publicznej są wyłączone z udziału w projekcie (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL).

warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie na odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Planowane miejsca szkoleń: Poznań, Leszno, Śrem, Jarocin
I nabór rekrutacji: do 30 października 2012
Rozpoczęcie szkoleń:  od ok. 07 listopada 2012

Szkolenia będą odbywały się w ciągu tygodnia oraz w trybie weekendowym:
Dla Uczestników w trakcie szkolenia przewidziane są:
- materiały szkoleniowe,
- catering.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie test sprawdzający a Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które zgodne będą ze wzorem według Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona będzie 2-etapowo, w każdej edycji zostanie zakwalifikowanych po 70 osób. Zostanie zawieszona, gdy zgłoszenia, które spełniają wymogi formalne osiągną 120% uczestników projektu tj. 100% uczestników projektu i 20% stanowić będzie listę rezerwową. W każdej turze zostanie przyjętych 84 zgłoszeń spełniające wymogi formalne, z czego 14 os. stanowić będzie rezerwę. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans, priorytetowo traktowane będą kobiety - 60% Uczestników Projektu

KROK I

Zapoznanie się z Regulaminem Projektu (Regulamin dostępny na stronie internetowej projektu http://rozwojturystyki.pl/.oraz w Biurze Projektu) oraz podpisanie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, które stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego.

KROK II

Zgłoszenie kandydatów na szkolenia następuje poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

a. Formularz zgłoszeniowy (wypełniany przez Pracodawcę oraz przez Kandydata/pracownika delegowanego na szkolenie)

b. Oświadczenie Przedsiębiorcy o otrzymanej nie otrzymanej pomocy de minimis

c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

d. Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej

e. Test znajomości języka angielskiego

f. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

g. Poświadczone o zgodność z oryginałem Sprawozdanie finansowe za 3ostatnie zamknięte lata obrotowe lub oświadczenie o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego.

h. Dokument rejestrowy przedsiębiorstwa - Kopia KRS lub Wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony za zgodnością z oryginałem (Dokumenty nie powinny być wydane później niż 1 miesiąc od daty przystąpienia do projektu.)

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+